Thursday, September 13, 2012

ഉള്ളേ വെളിയേ...

ഒരു ചീവീടു ചിലക്കുന്നു
ഉള്ളില്‍ ഒരു ചീവീടു ചിലക്കുന്നു
ഉള്ളുപൊള്ളയായൊരുള്ളില്‍ ഒരു ചീവീടു ചിലക്കുന്നു

വെളിയില്‍ ഒരു ചീവീടു ചിലക്കുന്നു
ഉള്ളുപൊള്ളയായൊരുള്ളിന്റെ വെളിയില്‍ ഒരു ചീവീടു ചിലക്കുന്നു

ഒരു ചീവീടു ചിലക്കുന്നു

ചിലക്കുന്നു

Tuesday, September 4, 2012

പുതുമൊഴി


കാക്ക കണ്ടറിയും
കൊക്ക് കൊണ്ടറിയും

മനുഷ്യന്‍ കല്ലെറിയും